Arkiv

Archive for juli 22, 2010

Religionsfriheten över allt annat?

juli 22, 2010 11 kommentarer

Under min uppväxt upplevde jag att religionen var av underordnad betydelse, både i mitt liv och i samhället. Det var inte särskilt kontroversiellt utan en naturlig utveckling bort från dogmer och vidskepelse.

Under senare år har dock diskussionerna om religioner och deras inflytande i samhället ökat på ett sätt som knappast längre kan anses vara sunt. Religionen har tillåtits lämna den privata sfären och verkar numera kunna användas som täckmantel för än det ena, än det andra.

Mycket tid spills på ändlösa diskussioner som vi redan har varit färdiga med i Sverige. Ofta leder inte heller dessa diskussioner till några fruktbara resultat. Istället trappas motsättningarna upp mellan olika religiösa och/eller icke-religiösa grupper och förmågan till överseende och tolerans för andras livsåskådningar verkar faktiskt minska. Tid spills på futila hårklyverier utan resultat. Dilsa Demirbag-Stens inlägg i debatten är en balanserad inlaga, men är likväl ett bevis på alla de tirader av ord om religion hit och dit som bidrar till att tiden och kraften för viktigare diskussioner minskar. Religionsdiskussionerna skymmer helt enkelt sikten för det väsentliga i den politiska debatten.

Religionsfriheten åberopas ständigt och verkar tas till intäkt för att andra samhälleliga regler och lagar ska kringgås. Det sker numera på ett sätt som aldrig var möjligt så sent som under 1990-talet. Visst ska vi ha religionsfrihet, men att låta religionen stå i främsta rummet var nog inte lagstiftarens tanke. Här följer en lista över punkter som i förnuftets namn torde gå före vid en konflikt:

1. Demokrati (grundlag)
1. Yttrandefrihet (grundlag)
3. Ingen har rätt att motarbeta mänskliga rättigheter (FN:s mänskliga rättigheter)
4. Människors frihet (FN:s mänskliga rättigheter)
5. Frihet och säkerhet (FN:s mänskliga rättigheter)
6. Frihet från slaveri (FN:s mänskliga rättigheter)
7. Frihet från tortyr (FN:s mänskliga rättigheter)
8. Tryckfrihet (grundlag)
9. Åsiktsfrihet (FN:s mänskliga rättigheter)
10. Fri från diskriminering (FN:s mänskliga rättigheter)
11. Rättssäkerhet (FN:s mänskliga rättigheter)
12. Rätt till privatliv (FN:s mänskliga rättigheter)
13. Rätt att lämna valfritt land (FN:s mänskliga rättigheter)
14. Rätt att söka asyl (gäller ej vid icke-politiska brott) (FN:s mänskliga rättigheter)
15. Lika rätt för män och kvinnor och rätt att bilda familj (FN:s mänskliga rättigheter)
16. Rätt till privat egendom (FN:s mänskliga rättigheter)
17. Mötesfrihet (FN:s mänskliga rättigheter)
18. Rätt till adekvat utbildning (FN:s mänskliga rättigheter)
19. Rätt att delta i samhället och dess kultur (FN:s mänskliga rättigheter)
20. Religionsfrihet

Borde inte denna prioriteringsordning vara tämligen okontroversiell i dagens Sverige?