Punkterade PK-myter


En artikel i Svenska Dagbladet den 13 juli 2011, Migration som en förutsättning för välfärd, av Cecilia Notini Burch (doktorand i historia vid Stockholms universitet) är ett typiskt exempel på den kulturmarxistiska mytbildning som under efterkrigstiden fått fotfäste inom i stort sett alla akademiska institutioner i västvärlden. Nedan vederläggs 8 myter som artikeln bygger på. Fritt citerat från artikeln:

Myt 1: ”Nationalstaten uppkom under 1800-talet.”

Sanningen: För Sveriges del uppkom dagens moderna nationalstat under 1500-talet. Gustav Vasas uppror och kanske även hans välkända uppmaning ”warer svenske” har fungerat som naturlig historisk fond och brytpunkt. Olof Skötkonung (krönt år 995) brukar däremot anses som den förste kungen som styrde över ett enat Sverige. I ett internationellt hänseende var Rom en väl fungerande nationalstat minst 500 år före Kristi födelse.

Myt 2: ”Etniska och religiösa minoriteter levde utan förföljelse i muslimska områden.”

Sanningen: En icke oviktig detalj att inflika är att minoriteter sällan levde under muslimskt herravälde av fri vilja utan för att de levde i områden som erövrats och koloniserats av muslimer. En hörnsten i den snabba muslimska expansionen var att omgående underkuva de folk man lagt under sig. Sättet man begagnade sig av var att de icke-muslimska folken fick fortsätta med sin handel och sitt levnadssätt så länge de erkände den muslimska överhögheten och betalade en särskild skatt. Alla muslimer var däremot skattebefriade och i övrigt betraktade som första klassens medborgare. Det bidrog ofta initialt till en låg motståndsgrad och gav även incitament till konvertering.

Så länge minoriteterna var fogliga och inte gjorde något väsen av sig så slapp de således bli halshuggna. De som inte gjorde det var som ”kafir” (otrogen/icke-muslim) i princip rättslösa under sharialagarna. Det var inte precis för att de var älskade som morerna drevs ut ur Europa.

Myt 3: ”Den stora migrationen till exempelvis USA med början under 1800-talet var oreglerad.”

Sanningen: Invandringen till USA var tvärtom mycket reglerad och debatten var tidvis hätsk. Det var exempelvis av det skälet som Ellis Island byggdes (och Angel Island på västkusten) där immigranter sattes i karantän, undersöktes och förhördes. Individer som inte uppfyllde kraven deporterades tillbaka till sina hemländer och det gällde även barn. Dock hade rederierna ett intresse av att sålla bland passagerarna från start då de annars fick stå för kostnaderna. Sedermera införde USA även olika former av kvotsystem för att hålla invandrare från Öst- och Sydeuropa ute och man förbjöd även all asiatisk invandring.

Vad som är viktigt att framhålla är att det då handlade om en helt annan typ av migration. Ett hel kontinent med outnyttjade resurser och människor som inte fick något som helst finansiellt stöd (en del svenska utvandrare gick bokstavligen från New York till Minnesota). Det är vidare enligt många principiellt fel att se USA som ett invandrarland då det kan betraktas som en förlängning av det kristna Europa, först genom kolonier och sedermera som en enad självständig etno-kulturell europeisk nation.

Myt 4: ”All utveckling kommer från migration.”

Sanningen: Handel, industriellt och kulturellt utbyte främjar utvecklingen. Den övervägande delen av det som kan betecknas som migration under historiens gång utgörs av det som direkt eller indirekt kommit till stånd genom erövring och kolonisering, i övriga fall handlar det om migration av mindre omfattning. Sverige har haft flera bidragande invandringsgrupper under historiens gång men det har varit storleksmässigt mindre (undantaget möjligen tyskarna i Stockholm) och kulturellt närstående grupper som med lätthet integrerats. Att inte massimmigration är en förutsättning för välstånd förstår vem som helst som för ett ögonblick betraktat länder som Japan och Finland (och även Sverige före massinvandringens början).

Myt 5: ”Migranter tenderar att ta arbeten som ‘vi’ i väst inte vill ha.”

Sanningen: En mer korrekt verklighetsbeskrivning är att migranter tenderar att uföra arbeten till löner och under arbetsförhållanden som inte sällan är förbjudna i lagar och avtal. Det finns i nationalekonomisk mening arbeten som inte blir utförda (åtminstone inte i laglig regi) eftersom lönenivån är för hög för okvalificerad arbetskraft. Men då är det bättre att definiera den typen av arbeten som genomgångsarbeten och ta bort arbetsgivaravgiften för ungdomar och långtidsarbetslösa. En reform som skulle betala sig själv inte minst eftersom Sverige har Europas högsta ungdomsarbetslöshet (och än värre skulle det vara utan Norges arbetsmarknad).

Tilläggas skall också att import av utländsk arbetskraft i Sverige är direkt subventionerad genom de så kallade ”instegsjobben”. Vad regeringen gör är att den subventionerar en stor del av lönen åt alla som vill komma hit och som inte har svenskt medborgarskap. En åtgärd som med stor säkerhet skulle klassas som fullkomligt vettlös i jordens övriga länder.

Myt 6: ”De skapar nya företag och arbetstillfällen och de bidrar mer till välfärdskassan än de tar ut.”

Sanningen: Enligt finansminister Anders Borg så är ca 50 procent av alla invandrare bidragsförsörjda och det tar i genomsnitt 7-10 år för en nyanländ invandrare att bli egenförsörjd. I de siffrorna ingår västerländska invandrare så det är egentligen missvisande uppgifter. Ser man till enskilda grupper så är det ofta långt värre med arbetslöshetstal på över 80 procent i vissa grupper.

Myt 7: ”Åldrande befolkning och höga pensionsavgångar gör att vi behöver arbetskraftsinvandring.”

Sanningen: Ingångsvärdena för Sveriges del är Europas högsta ungdomsarbetslöshet (2010). Moderaterna har själva i sitt valmanifest angett den verkliga arbetslösheten i Sverige till 21 procent. I det läget kommer inte ens de värsta prognoserna fram till att behov av import av okvalificerad arbetskraft skulle föreligga.

Dagens industri publicerade nyligen en artikel där man avfärdade myten om det stora kommande arbetskraftsbehovet. Verkligheten är att många äldre dels fortsätter jobba och när de väl pensionerar sig så ersätts ofta inte deras tjänster utan rationaliseras bort. Det ligger i linje med att det sker en ständig produktivitetsökning i samhället vilket sammanfattat innebär att färre producerar mer.

Myt 8: ”Även 1900-talets stora arbetskraftsmigration har, enligt författarna, varit nödvändig för den ekonomiska och tekniska expansion som skett i västvärlden.”

Sanningen: I vissa länder har gästarbetarsystem varit nödvändiga och bidragit stort till välståndet. För Sveriges del så var det uttalade politiska målet full sysselsättning vilket medförde att man länge uppehöll ett artificiellt arbetskraftsbehov genom ständiga devalveringar i syfte att främja exportindustrin. I dag har vi ett annat system där målet om full sysselsättning bytts ut mot stabilitet och låg inflation, på bekostnad av en lägre arbetslöshet.

Följ min blogg med bloglovin

mn, mn, mn, mn, bb, nf, 2g, av, st, st, bt, bt, bt, pc, db, db, gd, gd, ek, ek, ek, cw, ne, ad, ad, bk, bk, dm ,ln, ft, ft, svt, svt, svt, svt, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, kk, kk, cc, ha, ai, kk, va, bn, bn, blt, blt, dn, svd, ex, ex, gp, gp, sd, sd, kb, kb, kb, ns, ns, sp, sp, sp, nr,

Annons
 1. Dan
  juli 16, 2011 kl. 12:37

  Mycket bra genomgång!

 2. Totto
  juli 16, 2011 kl. 19:48

  Allt du skriver är ju sant. Eposta Cecilia Notini Burch så att hon läser. Vi får utgå från att hon är godhjärtad och all hennes okunskap beror på indoktrinering. Då behöver man vakna upp. De flesta av oss som finns här har ju gjort det.

  • juli 16, 2011 kl. 20:09

   Ja, jag hade tänkt att göra det, men glömt bort det. Tack för påminnelsen. Satt just och funderade på att jag har hört till de uppvaknades skara i endast 1 och trekvarts år. Det är inte länge, men med tanke på den livslånga indoktrinering man utsatts för är det ändå en lång och faktiskt plågsam tid. Plågsam därför att det är skrämmande att se hur sovande övriga folket är, och med vilken kraft gammelmedia lyckats piska upp en hatstämning i samhället, ett hat som jag aldrig upplevt tidigare, och detta är riktat mot sådana som vägrar att fortsätta befinna sig i det sovande tillståndet.

   • Robin Shadowes
    juli 16, 2011 kl. 22:33

    Bättre sent än aldrig. Dessutom uttrycker du dig bättre än mig. Jag fastnade nämligen fort i Fläschbäck-jargongen vilket förmodligen var en stor anledning att jag blev bannad här och var, till slut så även från Fb. LOL

   • sophia
    juli 17, 2011 kl. 22:14

    Jag tillåter mig citera; Schopenhauer

    Alla sanningar går igenom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara.

    Mvh sophia
    P.s. Min förhoppning inför en framtid som jag hoppas jag får uppleva.

 3. Cecilia Notini Burch
  juli 17, 2011 kl. 13:34

  Hej Cavatus. Du har mailat mig och bett mig svara på detta inlägg. Här kommer mina svar:

  1. Begreppen stat och nationalstat är två skilda saker. Nationalstaten är en ”etniskt och kulturellt definierad nation”. Den bygger på den politiska ideologin nationalismen som förespråkar att stater skall grunda sig på nationer – d.v.s. ett folk, ett språk, en etnicitet. Som politisk ideologi och fenomen slog dessa två – nationalismen och nationalstaten – igenom i Europa på 1800-talet. De förmoderna europeiska staterna (före 1800-talet) såg ofta annorlunda ut i sin sammansättning. Exempel: Österrike-Ungern, det ryska imperiet, det brittiska imperiet, det Ottomanska riket. Även de antika imperierna bestod av olika människogrupper som talade olika språk. (Dessa var alltså inte nationalstater.)
  Att Sverige som stat härstammar från 1500-talet (eller, för den delen, ännu tidigare) är inget som motsäger detta fenomen. Många nationalstater härstammar som territorium och nation från äldre tider. (Sverige inkorporerade fram till 1800-talet även Finland.) Men nationalstaten representerar alltså en specifik idé och politisk ideologi som slog igenom på 1800-talet. Det finns väldigt mycket forskning om detta.
  Här följer några lästips:
  Den globala nationalismen av Björn Hettne, Sverker Sörlin och Uffe Östergård (2006).
  Den föreställda gemenskapen av Benedict Anderson (1993)
  Nationalism av Sverker Sörlin (2006)
  The modern state av Christopher Pearson (2nd ed, 2004)

  2. Du hävdar att jag har skrivit följande: ”Etniska och religiösa minoriteter levde utan förföljelse i muslimska områden.” Det stämmer inte. Så här skrev jag: ”I det muslimska Ottomanska riket (1453–1918), till exempel, kunde kristna och judar leva i relativ trygghet. I synnerhet judar migrerade ofta dit från det kristna Västeuropa, som var betydligt mer intolerant.” Detta stämmer. Läs den historiska forskningen. I jämförelse med hur minoriteter ofta har behandlats inom kristna herravälden – i synnerhet under medeltiden – var det muslimska Ottomanska riket betydligt mer humant. Det betyder inte att inga förföljelser förekom, och det har jag heller aldrig skrivit. Du bör vara noggrannare med din citering, om du vill föra en seriös diskussion.

  3. Återigen här en felcitering. Du hävdar att jag skriver: ”Den stora migrationen till exempelvis USA med början under 1800-talet var oreglerad.” Det gör jag inte. Jag skriver att den stora migrationsvågen på 1800-talet var ”nästan helt oreglerad”. Det är en annan sak.
  Du har helt rätt i att framförallt USA började reglera invandringen alltmer på 1800-talet. Så småningom infördes även nationella kvoter. Men i jämförelse med dagens oerhört omfattande reglering, framstår 1800-talets migration som nästan helt oreglerad. Detta var en konsekvens av den tidens liberala idéer om att människor skulle tillåtas migrera dit där arbetena fanns. Visserligen fanns där inga statliga skyddsnät för dem det gick dåligt för. Migrera gjorde man helt på egen risk om människor utsatte sig för stora risker. Men det är ett faktum att migrationen var betydligt mer oreglerad då än nu, och att det utgjorde en förutsättning för den ekonomiska utveckling som följde.
  Några lästips:
  Exceptional People av Ian Goldin, Geoffrey Cameron and Meera Balarajan (2011)
  National Security and Immigration: policy development in the United States and Western Europe since 1945 av Christopher Rudolph (2006)
  Immigration, integration, and security: America and Europe in comparative perspective av Ariane Chebel dÁppolonia and Simon Reich (2008)

  4. Du skriver att jag säger att ”All utveckling kommer från migration.” Här vänder du och vrider på mina ord igen. Jag recenserar en bok som menar att migration har varit en förutsättning för all mänsklig evolution. Det är inte detsamma som att säga att all utveckling kommer från migration. Utveckling kräver fler faktorer än migration. Men migration har varit en av flera sådana nödvändiga faktorer.
  Lästips: Exceptional People

  5. ”Migranter tenderar att ta arbeten som ‘vi’ i väst inte vill ha.” Det är förstås helt riktigt att det förekommer väldigt mycket illsinnigt utnyttjande av utländsk arbetskraft på västerländska arbetsmarknader. Miljoner människor far illa. Detta är vi många som är medvetna om. Men poängen är inte att lösa detta med ytterligare restriktioner av arbetskraftsinvandringen. Lösningen heter istället bättre reglering och effektivare övervakning kring efterföljningen av dessa regler på arbetsmarknaden. Detta är min personliga åsikt.

  6. ”De skapar nya företag och arbetstillfällen och de bidrar mer till välfärdskassan än de tar ut.”
  Läs Exceptional People och ta del av den omfattande, globala makroekonomiska forskning som boken bygger på. Självfallet är statistiken inte exakt likadan i alla länder. Genomsnittantalet år det tar för en flykting att bli självförsörjande varierar naturligtvis mellan länder. En anledning att det tar något längre för en genomsnittsflykting i Sverige än i en del andra länder, som t.ex. USA, är att den svenska arbetsmarknaden har högre trösklar än många andra länders, och diskrimineringen på arbetsmarknaden är omfattande. (Men även om det skulle ta 7-10 år för vissa flyktingar i Sverige att bli självförsörjande, så innebär ju det ett tillskott i slutändan, förutsatt att personen är relativt ung när den kommer)
  Lösningen – enligt mig – handlar om integration och arbetsmarknadsåtgärder. Asyl är en mänsklig rättighet. Vi har ett ansvar för medmänniskor som förföljs i andra länder. Detta är min personliga åsikt.

  7. ”Åldrande befolkning och höga pensionsavgångar gör att vi behöver arbetskraftsinvandring.”
  Återigen – läs Exceptional People och ta del av den omfattande makroekonomiska forskning som boken bygger på.

  8. ”Även 1900-talets stora arbetskraftsmigration har, enligt författarna, varit nödvändig för den ekonomiska och tekniska expansion som skett i västvärlden.”
  Angående den svenska utvecklingen, läs: Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring av Lundh & Ohlsson (1999)
  Angående den globala utvecklingen, läs Exceptional People.

  Hälsningar, Cecilia Notini Burch

  • Robin Shadowes
   juli 17, 2011 kl. 22:18

   Det är ofta svårt att definiera vad som är svenskt, sade barbaren Reinfeldt. Från samme syltrygg kommer även det betryggande uttalandet om att Ursvenskt är bara barbariet. Utvecklingen har kommit utifrån.

   Enligt Maud Olofsson så var det inte svenskarna som byggde Sverige. Utvecklingen hade kommit utifrån.

   Sedan så har vi ju förstås den svenskhatande klippan i sammanhanget, allas vår kära Måna Muslim. Ni invandrare har en kultur, en historia som binder er samman. Vad har vi svenskar? Bara midsommar och sådana töntiga saker, sade tanten vid sammankomsten Euroturk 2002.

   Enligt Lena Holfve så gav S-Persson bort vårt land till Bryssel 2002.

   Så även om vår nation var 1000 år gammal så har den numera sedan snart 10 år blivit avvecklad till förmån för en global mångkulturell värld där vi numera är världsmedborgare istället för svenskar. Vi är där kanske inte riktigt ännu även om vi kommit en god bit på väg. Vi är numera bara en region i superstaten EUSSR.

  • Jonas
   juli 27, 2011 kl. 22:39

   Ang 7. Fråga till Cecilia
   Har det någon betydelse vilken typ av arbetskraftsinvandring det är – jag menar om den består av analfabeter eller av universitetsutbildade?

  • sunnyman
   september 1, 2012 kl. 18:25

   Ja du, det ser ju vetenskapligt ut att hänvisa till några böcker som du har läst, och som händelsevis stöder dina åsikter. Men jag är såpass insatt i den akademiska världen att jag vet hur man kan vrida och vända på saker.
   Man kan tex. välja andra böcker, skrivna av andra personer, som motsäger dina åsikter. Ta bara boken ”The Perils of Diversity: Immigration and Human Nature”
   av Byron M. Roth – finns att tillgå på Amazon. Den kan jag använda som tillhygge för att visa att DU har fel och JAG har rätt.

 4. LN
  juli 17, 2011 kl. 19:37

  Hej Cecilia!
  En stor andel (huvudparten) av asylansökarna kan betraktas som illegala. De har själva definierat sig som sådana genom att destruera sina identitetspapper före gränspasserandet. De tror således inte själva på ”sin sak” och att en ärligt och sanningsenlig presentation av assylbehovet skall väcka anklang – i världens ”snällaste” (DIG INBEGRIPEN!) och i sammanhanget mest korkade land.

  Varför kommert de hit – vad hos oss och i vår deklarerat bristfälliga och tråkiga kultur kan locka hit dem. Är det kanske Allemansrätten, skärgården, pannbiff med lök, Hennes och Mauritz, kommunala bibliotek, viljan att lära sig det intressanta svenska språket, gammaldans, det ökända midsommarfirandet eller vad, som attraherar? De är inte flyktingar, sådan utgör bara ca 1.5%. Erkänn att det är ryktet om ‘from womb to tomb-välfärd’ som lockar dem hit över länder och hav; och erkänn också sanningen i Milton Friedmans påstående att det är uppenbart att fri invandring till en välfärdsstat är i långa loppet en omöjlighet. Långa loppet upphörde för 10 år sedan!

  Angående alla böckerna som du hänvisar till, tvivlar jag på att de beskriver eller är baserade på en verklighet sådan som den, som idag råder i idiokratien Nya Sverige. De är säkert mycket vetenskapliga och står upptagan i institutionens politiskt korrekta Litteraturförteckningar.

  Men, läser du kanske också något som skildrar slagfältet?

  Sarrazin, UlfKotte, Stefan Hug: Migrantengewalt, Rainer Glagow: Allahs Weltordnung, Krikorian: The New Case Against Immigration, Both Legal and Illegal, Fjordmans och Bat Ye’ors böcker om Eurabia, eller den mest basala av alla, Exit Folkhemssverige.

  Gör du studiebesök i ghettona, butikerna på dessa ställen, sjukhusens akutmottagningar, förläggningarna, intervjuar du de fast boende i förläggningsnärhet osv, osv. Läser du Pi dagligen och dess tyska motvarighet PI. Har du läst Millds ‘Vitbok’ eller Julia Caesars båda böcker: ‘Världsmästarna’ och ‘Fler ministrar borde gråta’? Har du studerat Affes senaste bloggpost. Har du besökt farfar på hemmet, som får nöja sig med ett halvt kokt ägg, betala extra för mjölkglaset och som får duscha en gång i veckan. Håller du dig ajour med immigrationens grymma vardag. Du har sannolikt inte ännu blivit gängvåldtagen. Vad vet du om immigration i VERKLIGHETEN?
  Som hastigast – och tack för ordet!
  LN

  • Hans Nilsson
   juli 18, 2011 kl. 21:02

   Mycket bra text LN. PURSVENSKEN.

 5. joffe
  juli 21, 2011 kl. 02:03

  TACK LN !

  Du beskriver kunnigt förloppet och sanningen om ett otroligt konstigt land. Ett allt mer förändrat land med en förvirrad ledare och regim.

  Efter snart 30 år utomlands och efter ca 10 återbesök har jag konstaterat att det landet jag lämnade i politisk protest en gång, gradvist omstöpts till ett främmande land jag inte känner igen längre…

  Det enda som är sig likt är den underbart vackra svenska naturen…

 6. juli 25, 2011 kl. 13:21

  Tack LN, tyvärr kommer väl inte damen i fråga att läsa vad du har skrivit. Dessa ”forskare” sitter i sina elfenbenstorn och har inte en aning om hur livet är ute i världen. Precis som dom flesta politiker, har dom väl förmodligen aldrig haft ett riktigt jobb utan sitter i sin skyddade verkstad och bestämmer hur vi andra ska tycka och tänka….

 7. svenskasvensson
  juli 28, 2011 kl. 10:54

  Hur kan journalister och Politiker ge sitt stöd till Islam som är en värre religion än Nazismen, för några år sen grät dessa personer över nazismen och nu kommer något än värre, och då är det okej ?
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 8. Tony Ingman
  juli 29, 2011 kl. 19:35

  Det är ofrånkomligt att invandrare har bistått den Svenska välfärden, men då gäller
  det främst dom invandrare som kom hit på 60-70 talet, och visst det finns dom som
  kommit hit i dag också, och då främst dom som startat egna företag och driver dem
  seriöst. Men sammantaget går mastodont invandringen med brakförlust, om den inte
  hade gjort det, hade säkert myndigheterna redovisat dom positiva effekterna.
  det säger sig själv att människor som går direkt in i bidragsberoende och blir kvar där
  inte är något annat än ett gigantiskt minustecken. För anhöriginvandrare som utgör en
  stor del av dem som kommer hit, äldre människor utan utbildning, eller dom ensamkommande s.k barnen , många utan skolgång, kommer aldrig att komma in på svensk arbetsmarknad, lägger man sen till att många jobb är konstlade plus det s.k jobb-
  skatteavdraget blir det bara röda siffror.

 9. svenskasvensson
  augusti 9, 2011 kl. 08:04

  En galnings dåd, och så börjar dom anklaga en massa oskyldiga människor för att ha varit delaktiga i dådet, varför anklagar dom inte psykvården istället som har missat den här galningen ?
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 10. Erik N
  december 28, 2011 kl. 07:55

  Cecilia Notini Burch :migrati
  6. ……… och diskrimineringen på arbetsmarknaden är omfattande. (Men även om det skulle ta 7-10 år för vissa flyktingar i Sverige att bli självförsörjande, så innebär ju det ett tillskott i slutändan, förutsatt att personen är relativt ung när den kommer
  Hälsningar, Cecilia Notini Burch

  Är du så dåligt insatt på riktigt? Det är inte så att det för ”vissa” flyktingar tar 7 år att bli självförsörjande. Det är så att det för den TYPISKE flyktingen tar 7 år. Och detta är alltså mediantiden dem som faktiskt FÅR jobb. (De som inte har det efter 7 år har det i allmänhet inte heller efter 8, 10 eller 15 år.

  Och nej, detta innebär absolut inte ett tillskott i slutändan. För att via sina inbetalda skatter uppväga 7 års kostnader där samhället stått för mat, boende, kläder och nöjen måste man få ett ganska högavlönat, vitt arbete inom privat sektor (>40k per månad). Hur många flyktingar uppnår detta tror du?

  Slutligen, har du några belägg för att ”diskrimineringen är omfattande” eller var det mest en sån där ”sanning” som aldrig behöver bevisas?

 11. bjrun
  mars 31, 2013 kl. 17:58

  ”Tillskott i slutändan”? Ja men då måste man tillföra mera än man kostar. Har Du låg lön och uppbär mer i bidrag/ konsumenrar övriga välfärdstjänster så blir det förståss ett tillskott i statskassan!
  MEN DETTA ÄR INTE LIKTYDIGT MED ATT DIN INSATS I SYSTEMET BLIR ETT
  POSITIVT EKOMONISKT SLUTRESULTAT. BNP HAR FÖRMODLIGEN ÖKAT – MEN STATSKASSAN HAR GÅTT MINUS! Ekonomiskt elementa!

 12. Oskar
  maj 30, 2013 kl. 21:29

  Studera gärna exemplet Japan. Mycket liten, för att inte säga obefintlig, invandring. I stort sett inga naturresurser men ändå ett av världens rikaste länder med en välfärd och infrastruktur vida överlägsen det vi har i Sverige idag.

  • maj 30, 2013 kl. 21:52

   Ja, det är ett autentiskt exempel på att det GÅR att inte följa mångkulturens oskrivna lag. I Sverige får man inte bryta mot denna lag för den ligger fast och vem som dikterar det hela får vi heller aldrig reda på. Vi vet bara att vi aldrig fått vara med om att bestämma denna kursinriktning.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: